Algemene voorwaarden

Oxonia
Algemene Voorwaarden
Versie: 01052018

Definities:
• Overeenkomst: een overeenkomst tussen Oxonia (OX) en Contractant waarin OX de door haar te leveren dienst en de te ontvangen vergoeding van Contractant vastlegt.
• Contractant: een rechtspersoon die een dienst of zaak van OX wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten.
• Dienst(en): de bemiddelingsactiviteiten van OX ten behoeve van het tot stand komen van een leaseovereenkomst, wagenpark- en contractbeheer en advisering in de breedste zin van het woord op het gebied van (auto)mobiliteit en kostenreducties hierin.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Oxonia, hierna te noemen OX en een Contractant waarop OX deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met OX, voor de uitvoering waarvan door OX derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. OX en Contractant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepaling(en).
6. Indien zich tussen OX en Contractant een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.
7. Indien OX niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat OX in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Persoonsgegevens
1. OX hecht waarde aan uw privacy en houdt zich aan de algemene privacy wetgeving, zoals weergegeven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op onze website staat de geldende Privacy Statement. Indien gewenst sturen wij die u toe.
2. Contractant geeft OX toestemming voor het gebruik van de door haar verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening door OX. Hierbij is tevens inbegrepen het via derden inwinnen van kredietgegevens van de contractant. Wij gebruiken deze gegevens voor het beoordelen, het afsluiten en het uitvoeren van een overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relatie. Indien wij niet over deze gegevens beschikken kunnen wij geen overeenkomst afsluiten.
3. Contractant geeft OX tevens toestemming om deze persoonsgegevens te gebruiken voor uitsluitend via OX uit te voeren marketing- en/of informatieactiviteiten.
4. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is voor naleving van de overeengekomen contract- en betalingsafspraken, fraudebestrijding en/of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
5. Deze gegevens worden gedurende de wettelijke bewaartermijn gearchiveerd en daarna binnen 6 maanden vernietigd.
6. U heeft op uw schriftelijke verzoek het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens. Klachten over de uitvoer van onze Privacy Policy kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van OX zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. OX kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien de Contractant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij anders vermeld, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is OX daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij OX anders aangeeft.
5. Een samengestelde offerte of aanbieding verplicht OX niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Overeenkomst, uitvoering van de overeenkomst en wijzigingen in de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen OX en Contractant wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Contractant OX schriftelijk in gebreke te stellen. OX dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. OX zal voor al haar advieswerkzaamheden een overeenkomst met de contractant opmaken. Na ondertekening door beide partijen zal OX haar werkzaamheden opstarten en is Contractant de afgesproken vergoeding aan OX verschuldigd.
4. OX zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5. OX heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7;404, 7;407 lid 2 en 7;409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6. Indien door OX of door OX ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Contractant of een door de Contractant aangewezen locatie, draagt de Contractant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Contractant kan, zolang een mogelijke inzet van een leaseauto nog niet in behandeling is bij de leasemaatschappij, een overeenkomst beëindigen door dit schriftelijk aan OX kenbaar te maken.
8. Contractant kan na akkoord van de leasemaatschappij op de inzet van de leaseauto, de overeenkomst niet meer beëindigen. Indien de inzet van de leaseauto alsnog niet doorgaat is OX gerechtigd de door haar gemaakte kosten met een minimum van € 500,- bij Contractant in rekening te brengen.
9. Levering geschiedt af bedrijf van OX, tenzij anders overeengekomen. De Contractant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Contractant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is OX gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Contractant. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Contractant over op het moment waarop zaken aan de Contractant ter beschikking staan.
10. OX is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
11. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan OX de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Contractant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
12. De Contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan OX aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan OX worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan OX zijn verstrekt, heeft OX het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Contractant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Contractant de gegevens aan OX ter beschikking heeft gesteld. OX is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat OX is uitgegaan van door de Contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Contractant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. OX zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Contractant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
14. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is OX gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen OX bevoegde persoon en de Contractant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van OX op en is voor de Contractant geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
15. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan OX een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
16. Indien de Contractant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens OX gehouden is, dan is de Contractant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van OX daardoor direct of indirect ontstaan.
17. Indien OX met de Contractant een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is OX niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Contractant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
18. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Contractant die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij
– OX alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijke afspraken uit te voeren;
– de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op OX rustende verplichting ingevolge de wet;
– de prijsverhoging valt binnen de volgens de BOVAG-voorwaarden toegestane prijswijzigingen;
– bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
– bij levering van een zaak, is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. OX is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Contractant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst OX ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Contractant de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Contractant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Contractant niet langer van OX kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is OX bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van OX kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van OX op de Contractant onmiddellijk opeisbaar. Indien OX de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien OX tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Contractant toerekenbaar is, is OX gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Contractant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is OX gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Contractant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door OX, zal OX in overleg met de Contractant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Contractant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor OX extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Contractant in rekening gebracht. De Contractant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij OX anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Contractant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Contractant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het OX vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen ofwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van OX op de Contractant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Contractant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Contractant in rekening worden gebracht. Bij annulering van een bestelde nieuwe leaseauto gelden de hiervoor toepasselijke BOVAG-voorwaarden.

Artikel 6. Overmacht
1. OX is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Contractant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop OX geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor OX niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van OX of van derden daaronder begrepen. OX heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat OX haar verbintenis had moeten nakomen.
3. OX kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel OX ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is OX gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Contractant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door OX aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door OX aangegeven. OX is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Contractant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Contractant van rechtswege in verzuim. De Contractant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Contractant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. OX heeft het recht de door Contractant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. OX kan, zonder
daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Contractant een andere volgorde voor de toerekening van de
betaling aanwijst. OX kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente
en incassokosten worden voldaan.
4. De Contractant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan OX verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een
factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Contractant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien de Contractant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Contractant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien OX echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Contractant worden verhaald. De Contractant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Het in het kader van de overeenkomst door OX geleverde blijft eigendom van OX totdat de Contractant alle verplichtingen uit de met OX gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door OX geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Contractant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Contractant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van OX veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Contractant verplicht om OX daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Contractant zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan OX ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is OX gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Contractant zich er jegens OX bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval OX haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Contractant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan OX en door OX aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van OX zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 9. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door OX te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
2. De Contractant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Contractant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen drie dagen na levering schriftelijk aan OX te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan OX te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat OX in staat is adequaat te reageren. De Contractant dient OX in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
3. Indien de Contractant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Contractant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij OX opdracht gegeven heeft.
4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Contractant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal OX de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Contractant, ter keuze van OX, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Contractant voldoen. In geval van vervanging is de Contractant gehouden om de vervangen zaak aan OX te retourneren en het eigendom daarover aan OX te verschaffen, tenzij OX anders aangeeft.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van OX daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Contractant.
7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens OX en de door OX bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Indien OX aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. OX is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat OX is uitgegaan van door of namens de Contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. OX biedt haar bemiddelingsdiensten aan op basis van een inspanningsverplichting en aanvaardt als intermediair geen enkele verantwoordelijkheid voor het slagen van de totstandkoming van een leaseovereenkomst.
4. Indien OX aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van OX beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. De aansprakelijkheid van OX is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
6. OX is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van OX aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan OX toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. OX is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van OX of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11. Vrijwaring
De Contractant vrijwaart OX voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan OX toerekenbaar is. Indien OX uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Contractant gehouden OX zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Contractant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is OX, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van OX en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Contractant.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
OX behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. OX heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Contractant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij OX partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van OX is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft OX het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie op de website van OX (www.oxonia.nl) c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met OX.
2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Waarom kiest u voor Oxonia

Persoonlijke betrokkenheid, duidelijke voorwaarden en betere autolease oplossingen, daarom kiest u voor Oxonia. Wij zijn gespecialiseerd in autoleasing en contractbeheer. Door onze kennis en meer dan 20 jaar ervaring in autoleasing en wagenparkbeheer, regelen wij tijdelijke mobiliteit en wagenparkbeheer gewoon eenvoudiger, sneller en prettiger. Dit levert onze klanten gegarandeerd tijd en geld op en voorkomt ergernis. 

Meer over Oxonia »

Bekijk uw voordeel

  • Persoonlijk, direct contact
  • Concurrerende leasetarieven
  • Financiële duidelijkheid
  • Tijdbesparing voor berijder en werkgever
  • Eenvoudig, één aanspreekpunt.

ONZE REFERENTIES

Hieronder vindt u enkele bedrijven die voor Oxonia kozen.

Stel uw vraag aan Oxonia

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u gebruik maken van onze diensten? Wij staan u graag te woord. U kunt ons vrijblijvend bellen op 0318 - 763 909 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.

Contactformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onze adviseur

Ons adres
Turbinestraat 8 G
3903 LW Veenendaal
0318 - 763 909

Oxonia
KvK: 67710727